JML-diving

Menu
MENU

Urządzenia dodatkowe

Wstęp

Kompletna linia kremacyjna składa się z pieca, komina i układu spalinowego, układu wentylatorów, dystrybucji powietrza, wózka do wprowadzania i urządzenia rozdrabniającego. Jest to w pełni wyposażona linia – nie potrzebuje żadnych zewnętrznych urządzeń do przeprowadzania prawidłowego procesu spopielania.

Systemy rekuperacji

Typowy piec kremacyjny posiada moc zainstalowaną o wartości co najmniej 600 kW. W typowej instalacji ciepło wytworzone w procesie spopielania trafia bezpośrednio do atmosfery wraz ze spalinami.

W zależności od modelu pieca i budowy układu spalinowego, temperatura spalin może być zbliżona do temperatury w komorze dopalania, czyli sięgać 800 °C. Jest to ciepło bezpowrotnie tracone. Sposób odzysku traconej energii cieplnej nie jest łatwy, z uwagi na to, że spaliny są agresywne i mają właściwości korozyjnie – wymagania dla materiałów wymiennika są odpowiednio podwyższone. Kolejnym utrudnieniem jest nieciągła praca pieców kremacyjnych, więc oddawana do atmosfery energia nie jest stała. Pobocznym problemem jest teoretyczna, duża ilość energii możliwej do odzyskania (nawet 250 kW z jednego pieca), kiedy spopielarnia ma dużo mniejsze zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do celów ogrzewania i podgrzania wody.

Podsumowując, z jednej strony dysponujemy dużą energią możliwą do odzyskania zawartą w medium stawiającym duże wymagania dla wymiennika dostosowanego do nieregularnej pracy, a z drugiej strony brak nam odbiorów tego ciepła o odpowiedniej mocy.

Istotnym problemem jest też społeczne postrzeganie kremacji, które skutkuje budową spopielarni z dala od innych zabudowań oraz brakiem akceptacji mieszkańców na odzyskiwanie ciepła z krematorium.

Ostatnią kwestią, z którą się musi zmierzyć Inwestor, to uwzględnienie w rachunku ekonomicznym kosztów konserwacji i serwisu układu wymienników.

Wszystkie te czynniki składają się na efekt, że jeśli odzysk ciepła nie wynika bezpośrednio z przepisów (ograniczenie temperatury spalin, system filtracji, prawo energetyczne) to jest to mało popularne rozwiązanie w spopielarniach.

Istnieje kilka rozwiązań dla odzysku ciepła w naszej ofercie:

  • Odzysk ciepła w postaci gorącego powietrza – stosowany jako system SAE dla ograniczenia zużycia paliwa przez piec lub do ogrzewania dużych przestrzeni (kościoły, kaplice, sale sportowe, etc.)
  • Odzysk ciepła w postaci gorącej wody (przy dużych instalacjach również pary) – stosowany do podgrzania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Przed przystąpieniem do inwestycji w odzysk ciepła, każdorazowo przygotowujemy odpowiedni biznes plan. Należy rozważyć także możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania – jak dotacja czy kredyt celowy. Bazując na naszej ofercie, jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać dowolny układ odzysku ciepła z instalacji spopielarni, wg. wymagań i oczekiwań Inwestora.

Dodatkowe systemy filtracji

Są obszary objęte odrębnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, gdy termiczna filtracja oparta o proces dopalenia gazów w komorze dopalania nie jest wystarczająca. W zależności od wymagań czy przepisów, może być konieczność dalszego ograniczenia jednego lub kilku parametrów emisyjnych np. tlenków azotu NOx, dwutlenku siarki SO2 lub pyłów.

Uniwersalność stosowanych przez nas rozwiązań powoduje, że dla każdego z oferowanych przez nas pieców można zainstalować na etapie budowy instalacji lub w przyszłości układ filtracji. Ponieważ filtry dobiera się pod konkretny efekt końcowy jaki chcemy uzyskać (wymagany poziom emisji), racjonalnym jest, aby filtry zainstalowane były w momencie, kiedy nasza instalacja będzie ich wymagać. Ogranicza to wartość inwestycji oraz koszty eksploatacji o koszt eksploatacji filtrów.

Inwestycja w układ filtracji, w sytuacji, gdy ich montaż nie jest wymagany przepisami prawa, nie gwarantuje nam, że obecnie zakupiony układ filtrów będzie zgodny z przyszłymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Zastosowanie układu filtracji wymaga m. in. obniżenia temperatury spalin poniżej 300 °C, więc często wraz z układem filtracji montuje się układ odzysku ciepła. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania tego ciepła, to konieczne jest zamontowanie wymiennika ciepła dla układu spaliny-powietrze, oddającego ciepło do atmosfery.

Kompletny układ filtracji składa się z następujących urządzeń:

  • Układ filtrów chemicznych do obniżenia poziomów tlenków azotu NOx;
  • Układ filtrów chemicznych do obniżenia poziomów dwutlenku siarki SO2;
  • Filtr workowy do obniżenia zawartości pyłów;
  • Układy pomocnicze – rurociągi, komin, wentylatory, zbiorniki chemikaliów, zbiorniki odpadów, wymienniki ciepła, układy automatyki, układy monitoringu spalin.

 

Systemy transportu wewnętrznego

W dużych spopielarniach, w których zainstalowano kilka pieców i dziennie wykonuje się kilkadziesiąt kremacji, istotnym elementem staje się system transportu wewnętrznego, z zachowaniem najwyższych standardów etyki oraz przepisów sanitarnych.

W takim obiekcie mamy do czynienia z transportem ciał zmarłych, z chłodni do sali pożegnań/kaplicy, następnie do pomieszczeń pieca. Ruch ten pozostaje odseparowany od ruchu bliskich żegnających zmarłego. W dużych obiektach bardzo istotne jest, aby odpowiednio skoordynować wewnętrzne drogi ruchu, w celu zabezpieczenia się przed pomyłką lub niepotrzebnymi opóźnieniami.

Odpowiedzią na to jest odpowiednie zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem automatycznych systemów transportu, które można też zintegrować z systemami wprowadzania do pieca. Pozwala to na optymalizację pracy spopielarni i domu przedpogrzebowego.

W ramach komplementarności naszej oferty zajmujemy się projektowaniem i integracją takich systemów.